Sắp xếp, chuyển đổi 71 doanh nghiệp nhà nước

T.D |

Theo UBND tỉnh, lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện khá thành công. Hiện 71 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty nhà nước, các nông lâm trường quốc doanh đã được sắp xếp, chuyển đổi. Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2015 vẫn còn đến 6 doanh nghiệp nằm trong diện sắp xếp, chuyển đổi vẫn chưa được thực hiện.

T.D