Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế mở Chu Lai

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở TN-MT và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đối với Công ty CP sản xuất sô đa Chu Lai, Nhà máy Kính nổi Chu Lai, Công ty CP gạch men Anh & Em…, UBND tỉnh tiếp tục giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh về công tác bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp còn lại nằm trong khu chức năng do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường trước đây, UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu kiện về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp do Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đây và hiện nay do Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thì giao Sở TN-MT chủ trì việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề khiểu kiện về công tác bảo vệ môi trường.

VĂN PHIN