Thẩm tra các đề án do Sở Tài chính xây dựng, báo cáo

T.D |

Chiều 20.3, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc, thẩm tra các đề án do Sở Tài chính xây dựng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức vào tháng 4.2017. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh tham dự.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính đã trình bày 4 báo cáo, gồm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng đối với một số lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn Quảng Nam; quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính, cơ quan này sẽ tiếp tục tham vấn UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh (khóa IX) tại kỳ họp lần thứ 4 xem xét ban hành quyết nghị về 3 loại phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; 2 loại phí trung ương ban hành, giao cho HĐND tỉnh ban hành mức thu cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; ban hành nghị quyết trích các khoản thu hồi, góp phần tạo thêm nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thanh tra; định chế mức chi giám sát, phản biện và bồi dưỡng cho người tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo…

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho biết, cuộc thẩm tra này nhằm đưa ra các ý kiến để cơ quan quản lý, xây dựng đề án có thể tham khảo, tiếp thu để điều chỉnh cho hợp lý, phù hợp với các quyết định của trung ương và sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết này theo quy định, trình HĐND tỉnh.

T.D