Thông qua đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017

T.D |

Ngày 22.11, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính về việc đánh giá thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2016 và phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020).

Theo nhận định của nhiều đại biểu tại cuộc họp, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2016 theo Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND ngày 1.10.2010 của HĐND tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cơ bản phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội của địa phương. Phân cấp nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán giữa các cấp ngân sách đã bao quát được nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, đảm bảo hợp lý, công khai minh bạch... Tuy nhiên do điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí, nguồn thu... của từng vùng, miền là khác nhau nên những quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên thời kỳ 2011 - 2016 còn những tồn tại, hạn chế nhất định nên cần thiết xây dựng lại phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và hệ thống định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước được hoàn thiện hơn.

Quan điểm của phương án năm 2017 là chia sẻ lợi ích giữa các cấp ngân sách khi có tăng thu, vượt thu và chia sẻ rủi ro khi hụt thu. Ngân sách tỉnh nắm các nguồn thu chủ lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính lan tỏa và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều hòa cân đối ngân sách cho các địa phương khó khăn, hưởng trợ cấp ngân sách tỉnh... Các nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng 100% được phân cấp cho ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã theo phân cấp quản lý. Riêng đối với nguồn thu từ thuế tài nguyên, nguồn thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản do tỉnh cấp giấy phép, tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (kể cả tiền sử dụng đất) do cấp tỉnh quản lý được phân cấp cho ngân sách cấp huyện hưởng 100%. Định mức năm 2017 được phân bổ tính đủ quỹ lương và kinh phí hoạt động theo quỹ lương, có xét đến các yếu tố đặc thù trên từng lĩnh vực chi cho từng địa phương cụ thể. Các địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố đều có tiêu chí phân bổ bổ sung phù hợp. Các khoản chi sự nghiệp, an ninh quốc phòng được phân bổ theo tiêu chí kinh phí cố định/đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với nhiệm vụ chi từng lĩnh vực... nên định mức lần này đảm bảo hợp lý hơn, khắc phục được những tồn tại bất cập trong định mức phân bổ năm 2011.

 Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, phương án 4 (có cơ chế điều tiết riêng cho Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành và các huyện còn lại theo phương thức trung ương - tỉnh - huyện với tỷ lệ 10%, 45% và 45%) là hợp lý. Sở Tài chính cần điều chỉnh tỷ lệ điều tiết của Núi Thành cho hợp lý của việc thu 5 sắc thuế quan trọng. Toàn bộ đề án này sẽ được trình ra HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

T.D