Thông qua đề án Thành lập trung tâm xúc tiến, đầu tư và phát triển du lịch Tam Kỳ

T.LỘ |

UBND thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức họp với một số phòng ban liên quan để nghe góp ý kiến về đề án Thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, thông tin, quảng bá và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch; quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các dự án, công trình hạ tầng du lịch được cấp thẩm quyền giao; phát huy giá trị các điểm du lịch danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

T.LỘ