Thu hồi nợ đọng tạm ứng từ kế hoạch năm 2010 trở về trước không đáng kể

T.D |

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết những cuộc tranh tra, kiểm tra, rà soát cụ thể đã đưa số dư nợ tạm ứng thuộc kế hoạch 2004 - 2010 từ 1.373 tỷ đồng giảm xuống còn 34 tỷ đồng. Khá nhiều chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện hoàn trả cho ngân sách nhà nước sau khi các dự án được phê duyệt quyết toán vốn và được bố trí vốn để thực hiện thanh toán bù trừ. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thu hồi nợ đọng này từ 6 tháng qua không đáng kể, chỉ mới khoảng 1,8 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Khoảng 32 tỷ đồng còn lại (nhiều nhất thuộc các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) không biết đến bao giờ mới có thể thu được.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thu hồi số dư tạm ứng còn tồn đọng, không thể để kéo dài sang năm 2017. Những dự án không có khả năng thu hồi buộc phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trước đây được giao trực tiếp quản lý tiền và tài sản của Nhà nước.

T.D