Thu nhập bình quân đầu người ở Hội An tăng cao

    QUỐC HẢI |

Theo ước tính của Phòng Tài chính - kế hoạch TP.Hội An, năm 2015 giá trị sản xuất theo giá so sánh với năm 2010 toàn thành phố đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2014 và đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, hiệu quả, chất lượng của nền kinh tế được nâng lên. Trong đó, nhóm ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển đúng hướng với doanh thu ước đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2014 và chiếm tỷ trọng gần 68% giá trị sản xuất toàn thành phố. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 tại Hội An đạt gần 33 triệu đồng/năm, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2014, trong đó khu vực thành thị đạt hơn 35 triệu đồng, khu vực nông thôn đạt gần 26 triệu đồng người/năm.

    QUỐC HẢI