Tiếp nhận và luân chuyển 45 hồ sơ theo Quy chế một cửa liên thông

T.D |

Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cho biết trong vòng hơn 8 tháng qua đã tiếp nhận và luân chuyển 45 hồ sơ theo Quy chế một cửa liên thông. Hiện đã có 3 hồ sơ thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường bị Sở Tài nguyên - môi trường bác bỏ, không giải quyết vì 2 dự án đã triển khai xây dựng và 1 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư; 23 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả; 19 hồ sơ đang giải quyết. Tuy nhiên, trong số 23 hồ sơ đã trả kết quả thì chỉ có 8 hồ sơ trả đúng hẹn, 15 hồ sơ trả kết quả chậm so với phiếu hẹn. Trong đó, các hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm 5 - 7 ngày, các hồ sơ thỏa thuận địa điểm chậm trả kết quả 10 - 20 ngày hoặc dài hơn do hồ sơ của chủ đầu tư chưa bảo đảm, phải điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

T.D