Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế ở Thăng Bình tăng 18,4%

M.TÂN – T.THỰC |

Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thăng Bình vừa tổ chức, năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế đạt 2.629 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 18,4% so với năm 2013 và tăng 2,5% so với kế hoạch năm 2014. Cơ cấu giữa các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại và dịch vụ tương ứng là 22,95% - 35,19 % - 41,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,02 triệu đồng/năm, tăng 2,52 triệu đồng/năm/người so với năm 2013. Năm 2015, huyện Thăng Bình phấn đấu đưa tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất các ngành kinh tế 14 - 15%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 39% so với tổng số lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2 - 3%...

M.TÂN – T.THỰC