Công nhận 2 xã của Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành quyết định công nhận xã Tam Anh Nam và xã Tam Nghĩa (Núi Thành) đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, UBND 2 xã Tam Anh Nam, Tam Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; UBND huyện Núi Thành và UBND 2 xã nêu trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; tổ chức triển khai nhân rộng việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn; tiếp tục phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”. Như vậy, đến nay, huyện Núi Thành có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Giang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa.

VĂN PHIN