Điều chỉnh lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới của một số xã

VĂN SỰ |

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp tỉnh vừa tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình đạt chuẩn NTM của một số xã trên địa bàn 10 huyện.

Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh lộ trình đạt chuẩn NTM ra sau năm 2020 đối với 3 xã Ta Bhing (Nam Giang), Phước Năng (Phước Sơn) Ma Cooih (Đông Giang); bổ sung 5 xã Tam Anh Nam, Tam Quang (Núi Thành), Bình Phục (Thăng Bình), Phú Thọ (Quế Sơn), Tiên Hiệp (Tiên Phước) vào danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020; lùi thời gian phấn đấu đạt chuẩn NTM sang năm 2019 và 2020 đối với 4 xã Bình Đào (Thăng Bình), Quế Trung (Nông Sơn), Trà Mai (Nam Trà My), A Tiêng (Tây Giang). Như vậy, ngoài 72 xã đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2014 - 2017, từ nay đến năm 2020 Quảng Nam phấn đấu có thêm 47 xã cán đích NTM. Trong đó, năm 2018 có 15 xã, năm 2019 có 13 xã, năm 2020 có 19 xã.

VĂN SỰ