Hoàn thành giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới năm 2018 trước 31.1.2019

NGUYỄN SỰ |

Năm 2018, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương hơn 355,8 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện những phần việc của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó ngân sách trung ương 246,9 tỷ đồng và ngân sách tỉnh gần 109 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6.2018 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trên mới chỉ đạt 11,5% (vốn ngân sách trung ương 7,8%, vốn ngân sách tỉnh 19,7%). Đáng nói, nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 1%) như Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Bắc Trà My, Phước Sơn.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 4197/UBND-KTTH yêu cầu UBND cấp huyện đôn đốc UBND các xã và đơn vị được giao vốn (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp) thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 tập trung xử lý những vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng thiết yếu; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án trước ngày 31.1.2019.

NGUYỄN SỰ