Núi Thành thẩm định tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

Sáng 28.11, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị xét kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 3 xã phấn đấu về đích năm 2018 (Tam Anh Nam, Tam Nghĩa và Tam Quang) để hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định và công nhận.

Qua thẩm định của UBND huyện Núi Thành, xã Tam Anh Nam và xã Tam Nghĩa đảm bảo số lượng và chất lượng về hồ sơ 19/19 tiêu chí, đồng thời thôn Nam Định (xã Tam Anh Nam) và thôn Thanh Trà (xã Tam Nghĩa) đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; xã Tam Quang đã đạt 18/19 tiêu chí và thôn Sâm Linh Tây đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

VĂN PHIN