Phú Ninh đầu tư hơn 123 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

VINH ANH |

Sáng qua 31.10, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm thảo luận và thông qua danh mục dự án các công trình đầu tư đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020.

Theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2016 – 2020, huyện Phú Ninh phải hoàn thành 9 tiêu chí (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế văn hóa giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng NTM), thì mới đảm bảo đạt chuẩn huyện NTM. Tại kỳ họp, UBND huyện trình HĐND danh mục dự án các công trình đầu tư đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020 với tổng nguồn vốn thực hiện 123,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 41,32 tỷ đồng, vốn lồng ghép của tỉnh 9,36 tỷ đồng. Địa phương dự kiến sẽ dành khoảng 66,57% trên tổng vốn ngân sách tỉnh để đầu tư đạt chuẩn 4 tiêu chí cứng (giao thông, thủy lợi, điện, y tế văn hóa giáo dục), còn lại sẽ hỗ trợ thực hiện đạt 5 tiêu chí mềm (quy hoạch, sản xuất, môi trường, an ninh  - trật tự xã hội…). HĐND huyện đã biểu quyết thông qua dự thảo danh mục dự án các công trình đầu tư, riêng việc đầu tư xây dựng bể bơi tại trung tâm huyện chưa được đưa vào danh mục vì tính cấp thiết và hiệu quả sử dụng của công trình này.

VINH ANH