Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

VĂN DŨNG |

Ngày 26.8.2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 80 quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cụ thể:

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp:

UBND thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Kế hoạch và đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn các nội dung nêu trên, chuẩn bị hồ sơ đề nghị (bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách khác (nếu có); Tờ khai thuế trong thời hạn 1 năm trước khi chuyển đổi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung nêu trên.

Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí đăng ký kinh doanh lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ lệ phí môn bài: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí lệ phí môn bài trong 3 năm kể từ ngày được cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. UBND cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định như trên.

Nghị định số 80 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.10.2021.