Cơ quan thuế thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 trong 2 ngày làm việc

VĂN DŨNG |

Nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 24.4.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020. Theo đó, Cơ quan thuế sẽ thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 trong thời gian 2 ngày làm việc.

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg nêu rõ đối tượng hộ kinh doanh được hỗ trợ là  hộ kinh doanh có doanh thu năm 2020 dưới 100 triệu đồng và hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020 theo Quyết định của chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định cũng quy định doanh thu của hộ kinh doanh được xác định tại thời điểm ngày 15.1.2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Để được hỗ trợ, hộ kinh doanh thực hiện khai đầy đủ thông tin tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và gửi đến UBND cấp xã nơi hộ kinh doanh hoạt động (gửi kèm theo đơn là bản sao thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Chi cục thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh từ UBND cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp danh sách hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ trong thời gian 2 ngày làm việc.

UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 3 ngày làm việc. Trong 2 ngày làm việc, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho hộ kinh doanh. Trường hợp không hỗ trợ, chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.