Đề xuất chưa thực hiện nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm 2021

VĂN DŨNG |

Trước những khó khăn của doanh nghiệp (DN) do dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ tạm thời chưa thực hiện nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý đầu năm 2021 theo quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19.10.2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Theo Tổng cục Thuế, các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ trong tình hình mới, sản xuất, kinh doanh của DN dần được khôi phục, dự kiến số thuế TNDN sẽ dồn vào quý cuối năm. Vì vậy, DN thực hiện theo quy định tại Điều Nghị định 126 về tạm nộp 75% thuế TNDN 3 quý đầu năm là chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho DN.

Nhằm tạo thuận lợi cho DN trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính phương án sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN tại Nghị định 126 của Chính phủ. Ngày 3.11.2021, Bộ Tài chính đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm thời chưa thực hiện mức 75% tạm nộp 3 quý đầu năm 2021 đối với thuế TNDN.

TAGS