Giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/ NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10.8.2020 kết thúc ngày 31.12.2020. Theo đó, trường hợp thuộc diện được giảm tiền thuê đất năm 2020 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Cụ thể, người thuê đất nêu trên sẽ được giảm 15% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2020; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có). Quyết định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Để được giảm tiền thuê đất năm 2020, người thuê đất phải nộp đủ các hồ sơ sau: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 (người thuê đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này); Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10.8.2020 đến hết ngày 31.12.2020 (những trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31.12.2020 không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này).

Về thời gian xử lý: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải xác định số tiền được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp sau khi được giảm, nếu cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2020, nếu phát sinh thừa, số nộp thừa sẽ được trừ vào kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo, người thuê đất được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg.