Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126

V.D (tổng hợp) |

Ngày 19.10.2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (NĐ126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 5.12.2020. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là người nộp thuế) hiểu đúng và lựa chọn áp dụng kỳ khai thuế phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, Cục Thuế tỉnh xin giới thiệu đến người nộp thuế (NNT) nội dung quy định về việc chuyển đổi kỳ khai thuế áp dụng đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể như sau:

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 NĐ126 thì GTGT và TNCN là loại thuế khai theo tháng. Trường hợp NNT đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 9 NĐ126 về khai thuế theo quý thì được lựa chọn khai theo quý.

- NNT đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý thì được quyền lựa chọn hoặc khai theo tháng hoặc khai theo quý nhưng phải ổn định trọn năm dương lịch. (điểm a khoản 2 Điều 9 NĐ126).

- NNT đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ126 (mẫu số 01/ĐK-TĐKTT) để thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31.1 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

- Trường hợp NNT tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. NNT không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bảng xác định số tiền thuế phải nộp (mẫu 02/XĐ-PNTT) theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định (điểm c khoản 2 Điều 9).

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện NNT không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số NNT đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế (điểm d khoản 2 Điều 9).

- Một số trường hợp cụ thể:

  + Thuế GTGT: NNT mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện khai thuế GTGT theo tháng (điểm a khoản 1 Điều 8 NĐ126 ) hoặc được quyền lựa chọn khai theo quý (điểm a.2 khoản 1 Điều 9 NĐ126). Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng, NNT sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Trường hợp NNT đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đang thực hiện khai thuế GTGT theo tháng, nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì NNT được quyền lựa chọn hoặc là tiếp tục khai thuế GTGT theo tháng hoặc lựa chọn chuyển sang khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp NNT lựa chon chuyển sang khai thuế GTGT theo quý thì gửi văn bản đề nghị (mẫu số 01/ĐK-TĐKTT) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ126 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31.1 của năm bắt đầu khai thuế theo quý để đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý.

  Trường hợp NNT đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý và hiện đang thực hiện khai thuế GTGT theo quý, thì NNT vẫn được quyền lựa chọn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

  + Thuế TNCN: NNT thực hiện khai thuế TNCN theo tháng (không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không phát sinh khấu trừ thuế). Trường hợp NNT đủ điều kiện khai thuế TNCN theo quý thì được quyền lựa chọn hoặc là tiếp tục khai thuế TNCN theo tháng hoặc lựa chọn chuyển sang khai thuế TNCN theo quý.  Trường hợp NNT lựa chọn chuyển sang khai thuế TNCN theo quý thì gửi văn bản đề nghị (mẫu số 01/ĐK-TĐKTT) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ126 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31.1 của năm bắt đầu khai thuế theo quý để đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý.

  + Việc lựa chọn khai thuế TNCN theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch (điểm b.2 khoản 1 Điều 9 NĐ126).

Lưu ý: NĐ126 có hiệu lực thi hành từ ngày 5.12.2020, do đó, đề nghị NNT thực hiện khai và nộp tờ khai thuế TNCN tháng 12.2020 (đối với NNT đang áp dụng khai thuế TNCN theo tháng) và tờ khai thuế TNCN quý 4.2020 (đối với NNT đang áp dụng khai thuế TNCN theo quý) theo hướng dẫn tại NĐ126, không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế TNCN.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, NNT liên hệ số điện thoại 0235 3 852 536 (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế); số 0235 3 852 531 (Phòng Kê khai - Kế toán thuế), Cục Thuế tỉnh để được hỗ trợ.