Hướng dẫn khai và nộp lệ phí môn bài năm 2020

VĂN DŨNG |

Lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Theo đó, mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ (gọi chung là hộ, cá nhân kinh doanh) được quy định cụ thể như sau:

Mức nộp lệ phí môn bài

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, mức nộp lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm; đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, mức nộp lệ phí môn bài là 500 nghìn đồng/năm; và hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 100 đến 300 triệu đồng/năm, mức nộp lệ phí môn bài là 300 nghìn đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh doanh đã được cấp giấy đăng ký thuế và mã số thuế thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (hoặc doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn để xác định mức lệ phí môn bài). Hộ, cá nhân mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020 thì nộp lệ phí môn bài theo mức cả năm (100%); mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. Trường hợp hộ, cá nhân ra kinh doanh trong năm 2020 nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm (không phân biệt thời điểm ra kinh doanh là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm). Hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh cả năm 2020 thì không phải nộp lệ phí môn bài cả năm. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Khai lệ phí môn bài

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài.

Nộp lệ phí môn bài

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1.2020. Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.