Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC (Thông tư 71) hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa (XHH) chưa truy thu theo Nghị quyết số 63, ngày 25.8.2014 của Chính phủ. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu nội dung Thông tư 71 để các cơ sở thực hiện XHH trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cụ thể, Điều 1 Thông tư 71 quy định: “Cơ sở thực hiện XHH thành lập trước ngày Quyết định số 1470, ngày 22.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, có thu nhập từ hoạt động XHH, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau: Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 71 nêu rõ cơ sở thực hiện XHH được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ”:

a) Trường hợp cơ sở thực hiện XHH đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466, ngày 10.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng các điều kiện theo Quyết định 1466.

b) Trường hợp cơ sở thực hiện XHH đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 693, ngày 6.5.2013 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng các điều kiện theo Quyết định 693.

c) Trường hợp cơ sở thực hiện XHH đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1470, ngày 22.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định của pháp luật thuế TNDN kể từ khi đáp ứng được các điều kiện theo Quyết định 1470.

d) Trường hợp cơ sở thực hiện XHH đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trước thời điểm Quyết định số 1466 hoặc Quyết định số 693 hoặc Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định của pháp luật thuế TNDN từ thời điểm Quyết định số 1466 hoặc Quyết định số 693 hoặc Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, cũng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 71 hướng dẫn: Cơ sở thực hiện XHH không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế TNDN theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đến thời điểm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, cũng tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 71 hướng dẫn cụ thể: Cơ sở thực hiện XHH có số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 71 nêu trên thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế TNDN tạm thời chưa truy thu theo quy định tại Điều 24 Thông tư 151, ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính tính đến thời điểm 1.11.2021 (ngày Thông tư 71 có hiệu lực thi hành). Điều cần lưu ý, sau ngày 1.11.2021 mà cơ sở thực hiện XHH chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu nêu trên thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền chưa nộp và xử lý vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

Thông tư 71 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11.2021, bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151, ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

Điều 24 Thông tư 151 nêu rõ: “Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã ban hành quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.