Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 của Chính phủ

VĂN DŨNG – ĐÀI TRANG |

Thực hiện Nghị định số 15 ngày 28.1.2022 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 1.2.2022 đến 31.12.2022, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ (HHDV) áp dụng thuế suất thuế giá tăng gia tăng (GTGT) 10% được giảm xuống còn 8%.

Khi thực hiện chính sách giảm thuế này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã nhận được một số ý kiến của doanh nghiệp (DN) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT nói trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin được trả lời như sau:

* HHDV nào được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghi định số 15 thì đối tượng được giảm thuế GTGT là HHDV đang áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (trừ các nhóm HHDV quy định tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15), không áp dụng đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh. DN căn cứ thực tế sản phẩm HHDV bán ra đối chiếu với danh mục HHDV không được giảm thuế GTGT quy định tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15 để xác định HHDV có được hay không được giảm thuế GTGT theo quy định.

* Các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng ở khâu thương mại (không phải ở khâu sản xuất), vậy có được giảm thuế GTGT?

Trả lời:

-  Tại điểm d khoản 1 Điều 1 Nghi định số 15 quy định: “1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm HHDV sau: … b) Sản phẩm HHDV chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này... d) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại HHDV quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại…”.

- Tại Phụ lục II quy định danh mục HHDV chịu thuế TTĐB không được giảm thuế GTGT (kèm theo Nghị định số 15)

Căn cứ các quy định trên, trường hợp HHDV do DN bán ra thuộc danh mục HHDV chịu thuế TTĐB thì không được giảm thuế GTGT, không phân biệt HHDV đó ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

* Doanh thu từ hoạt động gia công có được giảm thuế GTGT?

Trả lời:

- Tại điểm d khoản 1 Điều 1 Nghi định số 15 quy định:

“d) Việc giảm GTGT cho từng loại HHDV quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại …”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp sản phẩm mà DN gia công thuộc danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15, thì doanh thu từ hoạt động gia công các hàng hóa này cũng không được giảm thuế GTGT. Trường hợp sản phẩm mà DN gia công không thuộc danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT thì doanh thu từ hoạt động gia công các hàng hóa này được giảm thuế GTGT.

* Doanh nghiệp có thể lập trên cùng một hóa đơn các HHDV giảm thuế và các HHDV không giảm thuế có được không?

Trả lời:

- Tại khoản 4 Điều 1 Nghi định số 15 quy định: “4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho HHDV được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho HHDV được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT”. Căn cứ quy định trên, DN phải lập hóa đơn riêng cho HHDV được giảm thuế GTGT. Trường hợp DN lập trên cùng một hóa đơn các HHDV giảm thuế và các HHDV không giảm thuế thì DN không được giảm thuế GTGT.

* HHDV thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT được bán ra trong tháng 01/2022 nhưng do khách hàng chưa trả tiền nên DN chưa lập hóa đơn, đến tháng 02/2022 DN mới lập hóa đơn. Vậy có được ghi thuế suất trên hóa đơn là 8% hay không?

Trả lời: - Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện: “Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”

- Tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT;

- Tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định về ngày lập hóa đơn;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp HHDV đã bán ra trong tháng 01/2022 thì thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thời điểm lập hóa đơn là tháng 01/2022, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền. Trường hợp DN đến tháng 02/2022 mới lập hóa đơn thì DN vẫn phải áp dụng thuế suất 10% và không được giảm thuế GTGT. Trong trường hợp này, DN đã vi phạm quy định về thời điểm lập hóa đơn theo quy định.

* HHDV được giảm thuế GTGT bán ra trong tháng 2.2022, hóa đơn đã lập nhưng không tách riêng mà lập chung trên cùng một hóa đơn với HHDV không được giảm thuế GTGT. Vậy DN có được phép lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập để tách riêng loại HHDV được giảm thuế ra trên một hóa đơn khác có được không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư 39 và điều 9 Thông tư số 32 của Bộ Tài chính về xử lý hóa đơn đã lập; trường hợp DN đã lập hóa đơn cho HHDV được giảm và không được giảm thuế GTGT trên cùng một hóa đơn, DN muốn lập hóa đơn điều chỉnh để tách riêng HHDV được giảm thuế GTGT để được giảm thuế GTGT, thì thực hiện xử lý hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39 và điều 9 Thông tư số 32.

Nếu có những vấn đề gì chưa rõ, quý DN có thể liên hệ số điện thoại 0235.3852536 (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) để được hỗ trợ thêm.