Nợ tiền thuê đất tăng đột biến

T.D |

Tin từ Cục Thuế Quảng Nam, toàn ngành đã ban hành 232.327 lượt thông báo tiền thuế nợ (100%), đã thu được 413,3 tỷ đồng thuế nợ bằng biện pháp quản lý nợ và tổng tiền thuế nợ thu được qua cưỡng chế là 42,7 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, tổng tiền thuế nợ có xu hướng gia tăng. Hiện tiền nợ thuế khoảng 1.104 tỷ đồng, tăng 222 tỷ đồng, tăng 25,1% so với ngày 31.12.2019. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu 536,6 tỷ đồng, tăng 295 tỷ đồng so đầu năm, tiền nợ thuế đang xử lý 9,6 tỷ đồng, giảm 5,1 tỷ đồng so với đầu năm và tiền thuế nợ khó thu 558 tỷ đồng, giảm 68,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo Cục Thuế, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số nợ thuế tăng cao do một số doanh nghiệp có số nợ lớn gặp khó khăn tài chính, ngừng hoạt động hoặc không chấp hành nộp thuế đúng hạn. Ngoài ra, các doanh nghiệp phát sinh khoản nợ mới là nợ tiền thuê đất tăng đột biết, tăng 145 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm hơn 47%/tổng nợ tăng.

TAGS