Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

HÀ QUANG |

Tổng cục Thuế đã phát động phong trào đua nước rút 3 tháng cuối năm với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển, thực hiện đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 về triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Đồng thời, các đơn vị ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới..., tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.