Rà soát, đánh giá và đề xuất sửa 6 luật thuế

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa có văn bản 1779/BTC-CST gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến xây dựng Đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 luật thuế. 

Bao gồm: Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất - nhập khẩu.

Việc làm này là thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luật số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi ý kiến về bộ trước ngày 15.4.2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.