Tăng thu cho ngân sách hơn 180 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh cho biết, qua 10 tháng năm 2021, thực hiện Đề án 1734 về tăng cường cơ sở thu, chống thất thu ngân sách nhà nước do UBND tỉnh phê duyệt, cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 181,4 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 871 tỷ đồng.

Trong đó, chống thất thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản, kiểm tra 177 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt 23,5 tỷ đồng, giảm lỗ 239 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,15 tỷ đồng; chống thất thu đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản truy thu 9,4 tỷ đồng, giảm lỗ 3,1 tỷ đồng; chống thất thu đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết truy thu 11,6 tỷ đồng, giảm lỗ 629 tỷ đồng; chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản truy thu 15,6 tỷ đồng, giảm lỗ 6,4 tỷ đồng; truy thu bất động sản du lịch cho thuê 2,3 tỷ đồng; chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn truy thu, xử phạt 26,4 tỷ đồng; truy thu các khoản thu từ đất 76,5 tỷ đồng, tăng thu lệ phí trước bạ và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,5 tỷ đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương đối với người nước ngoài làm việc tại Quảng Nam 11,5 tỷ đồng; truy thu kinh doanh thương mại điện tử 345 triệu đồng.

TAGS