Tiếp tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp

VĂN DŨNG |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định tiếp tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 đối với 5 đối tượng doanh nghiệp, dự kiến số tiền gia hạn lần này khoảng 115 nghìn tỷ đồng, thời gian gia hạn tối đa là 6 tháng.

Nghị định sẽ quy định, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất. Dự kiến áp dụng cho 5 đối tượng sau: doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng…); doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế (vận tải kho bãi; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch…); doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), dự thảo nghị định quy định: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8.2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II.2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6.2021 và quý I, quý II.2021, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7.2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8.2021. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau: Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6.2021 chậm nhất là vào ngày 20 của các tháng 9, 10, 11, 12.2021. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I, II.2021 chậm nhất là ngày 30.9.2021 và 31.12.2021… Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Đối với thuế TNDN, dự thảo nghị định nêu rõ: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại nghị định này. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo nghị định quy định: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31.12.2021.

Đối với tiền thuê đất, dự kiến gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn, đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31.5.2021.