Tiếp tục xóa nợ thuế đối với 125 doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 125 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước ngày 1.7.2020 với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh, lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là doanh nghiệp nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26.11.2019 của Quốc hội.

Trước đó, UBND quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 22 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước ngày 1.7.2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp hơn 11,7 tỷ đồng. Lý do là doanh nghiệp nộp thuế đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

TAGS

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế đối với 22 doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 22 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước ngày 1.7.2020 với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.