Tổ chức tập huấn và giải đáp chính sách thuế trực tuyến

VĂN DŨNG |

Nhằm đa dạng, đổi mới phương thức hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, Cục Thuế tỉnh vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức tập huấn và đối thoại bằng phương thức trực tuyến trên website Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (https://quangnam.gdt.gov.vn). 

Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 24.11.2021. Nội dung tập huấn các chính sách thuế mới ban hành như: Luật Quản lý số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Quảng Nam có vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật về thuế có thể đặt câu hỏi gửi đến địa chỉ email: ttht.qna@gdt.gov.vn (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh) hoặc truy cập website https://quangnam.gdt.gov.vn để đặt câu hỏi trực  tiếp tại buổi đối thoại để được giải đáp.

TAGS