Xóa nợ cho 1.666 trường hợp với hơn 45 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (gọi tắt là xử lý nợ thuế), đến giữa tháng 12.2020 Cục Thuế tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành 20 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với số tiền hơn 45 tỷ đồng cho 1.666 trường hợp được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14. Trong đó có 1.001 tổ chức, doanh nghiệp với số nợ được xóa hơn 44 tỷ đồng và 665 hộ kinh doanh với số nợ được xóa là 1,04 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đã trình Tổng cục Thuế xóa nợ cho 2 trường hợp với số tiền đề nghị xóa là 74,5 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến ngày 31.12.2020, Cục Thuế sẽ tiếp tục xử lý xóa nợ cho 2.564 người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 27 tỷ đồng.