Năm 2021 phát triển mới và nâng cấp 110 sản phẩm OCOP

VĂN SỰ |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 1992/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP trên địa bàn Quảng Nam năm 2021.

Theo kế hoạch đặt ra, năm 2021 toàn tỉnh phát triển mới 89 sản phẩm và nâng cấp 21 sản phẩm OCOP đã có. Mục tiêu phấn đấu trong năm nay có ít nhất 80% số sản phẩm vừa nêu đạt hạng OCOP 3 sao trở lên; hỗ trợ củng cố, nâng cấp, thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã) tham gia OCOP.

Tất cả chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

TAGS