Kinh tế biển đóng góp hơn 90% tổng thu ngân sách

T.S |

Thực hiện “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tại các địa phương ven biển Quảng Nam hiện có 12/14 khu công nghiệp đang triển khai thực hiện đầu tư với tổng diện tích quy hoạch hơn 3.300 ha, tỷ lệ lấp đầy 53%. 

Trong đó, có 234 dự án đầu tư thứ cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chấp thuận đầu tư; tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 77.571 tỷ đồng (tương đương 3,75 tỷ USD) với 153 dự án trong nước và 81 dự án nước ngoài. 

Năm 2022, doanh thu từ các khu công nghiệp đạt gần 7,746 tỷ USD; giá trị xuất khẩu 238,41 triệu USD; giá trị nhập khẩu gần 3.929 tỷ USD; nộp ngân sách gần 31.143 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, đến cuối năm 2022, có 11 khu công nghiệp, 167 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 68.800 tỷ đồng; 121 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 32.000 lao động.

Về phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản, cơ cấu nghề thủy sản ven bờ theo hướng ổn định, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình thúc đẩy phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản; cải thiện sinh kế cho nông ngư, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó có thể kể đến nhiều mô hình hiệu quả triển khai tại huyện Núi Thành, như nuôi cua xanh kết hợp với tôm sú, cá dìa tại xã Tam Hòa; nuôi cá chim vây vàng lồng bè trên sông tại xã Tam Hòa và Tam Hải; trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi thủy sản tại xã Tam Hải và Tam Tiến; nuôi cá mặn, lợ lồng bè bằng nhựa HDPE tại xã Tam Hòa và Tam Hải.

Ngoài ra còn có các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản ven biển (như cá rô phi, tôm thẻ chân trắng) phù hợp với điều kiện khí hậu ven biển Quảng Nam. Công tác nghiên cứu, điều tra nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn sản xuất được chú trọng, giúp ngư dân trong tỉnh khai thác thủy sản hiệu quả và an toàn...

Tổng sản lượng thủy sản của tỉnh năm 2022 đạt 127,89 nghìn tấn, tăng 1,11% so với năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác năm 2022 đạt 100,08 nghìn tấn, tăng 1,09% so với năm 2019 (91,5 nghìn tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 27,81 nghìn tấn, tăng 1,18% so với năm 2019 (23,5 nghìn tấn).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhìn chung, tăng trưởng kinh tế biển của tỉnh luôn giữ được sự ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 92% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Các thành phần kinh tế hoạt động trong vùng đóng góp hơn 90% tổng thu ngân sách, đây là nguồn lực quan trọng để bố trí các khoản chi đầu tư phát triển trên toàn tỉnh.