Hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

HÀ AN |

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND. Đây là quy định nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến những tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng cao nhằm giữ gìn, phát triển các giá trị nhân văn, truyền thống lịch sử, văn hóa đất Quảng.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, động viên văn nghệ sĩ cống hiến tài năng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam tại quy định này gồm các thể loại thơ, văn xuôi, nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học… Chính sách hỗ trợ khuyến khích, ưu tiên các đề tài về truyền thống văn hóa, di sản văn hóa, truyền thống lịch sử Quảng Nam, lịch sử đấu tranh cách mạng của Quảng Nam qua các thời kỳ; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ quê hương; nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu; thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng; văn hóa các dân tộc, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tùy theo nội dung chất lượng tác phẩm sẽ được hỗ trợ 5 - 30 triệu đồng cho tác giả hoặc nhóm tác giả.

HÀ AN