Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam

HÀ AN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật (VH-NT) Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam thông qua ngày 8.1.2016.

Liên hiệp các Hội VH-NT là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho các tổ chức thành viên có cùng tôn chỉ, mục đích, có tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động trong cả nước, gồm: các Hội VH-NT chuyên ngành Trung ương, Hội VH-NT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo VH-NT Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Mục đích của Liên hiệp các Hội VH-NT là tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, các Hội VH-NT  để phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nhằm xây dựng, phát triển nền văn hóa, VH-NT Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh sáng tạo VH-NT phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Liên hiệp các Hội VH-NT tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Không vì mục đích lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của liên hiệp. Liên hiệp các Hội VH-NT là thành viên của MTTQ Việt Nam, thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của một tổ chức thành viên Mặt trận theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương, dân chủ. Liên hiệp các Hội VH-NT có trách nhiệm định hướng, phối hợp với các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, phát triển VH-NT; cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các tổ chức thành viên; hướng dẫn các tổ chức thành viên tổ chức đại hội nhiệm kỳ, tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức thành viên để góp ý với cơ quan Nhà nước xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực VH-NT. Đồng thời tập hợp, đoàn kết tổ chức thành viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên vì lợi ích chung của liên hiệp; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đề ra nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của liên hiệp, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức thành viên, hướng dẫn tổ chức thành viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế của Liên hiệp các Hội VH-NT...

HÀ AN