Tin vắn

MINH THÔNG |

(QNO) - Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Nông Sơn đầu tư 597 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cấp thiết như giao thông, quản lý nhà nước, y tế, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp - thủy lợi, văn hóa - xã hội... Huyện huy động gần 120 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, ngoài ra huy động được hơn 257 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để thực hiện chương trình này. Sau gần 10 năm triển khai, đến nay huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

(QNO) - Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Nông Sơn đầu tư 597 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cấp thiết như giao thông, quản lý nhà nước, y tế, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp - thủy lợi, văn hóa - xã hội... Huyện huy động gần 120 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, ngoài ra huy động được hơn 257 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để thực hiện chương trình này. Sau gần 10 năm triển khai, đến nay huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.