Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Giai đoạn 2011 - 2020, huyện Tây Giang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.078 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu hoàn thiện xóa nhà tạm cho 547 hộ có chất lượng nhà ở còn thấp, nhà ở còn tạm hoặc chưa có nhà với kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng. Riêng năm nay thực hiện xóa 250 nhà tạm với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.

(QNO) - Giai đoạn 2011 - 2020, huyện Tây Giang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.078 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu hoàn thiện xóa nhà tạm cho 547 hộ có chất lượng nhà ở còn thấp, nhà ở còn tạm hoặc chưa có nhà với kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng. Riêng năm nay thực hiện xóa 250 nhà tạm với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.