Tin vắn

BIÊN THỰC |

(QNO) - Tổng thu ngân sách đến cuối tháng 8.2021 của huyện Thăng Bình đạt 1.007 tỷ đồng, bằng 89,66% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách hơn 600 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 8, Thăng Bình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 213 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch năm.

(QNO) - Tổng thu ngân sách đến cuối tháng 8.2021 của huyện Thăng Bình đạt 1.007 tỷ đồng, bằng 89,66% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách hơn 600 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 8, Thăng Bình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 213 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch năm.