Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết tại Nông Sơn là 360, trong đó 266 thủ tục cấp huyện, 94 thủ tục cấp xã. Có 266 thủ tục được tích hợp lên Cổng dịch vụ công, 66 thủ tục cung cấp mức độ 3 và 4. Đầu năm đến nay, trên địa bàn giải quyết đúng hẹn hơn 16.400 hồ sơ; 92,71% người dân, tổ chức hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.

(QNO) - Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết tại Nông Sơn là 360, trong đó 266 thủ tục cấp huyện, 94 thủ tục cấp xã. Có 266 thủ tục được tích hợp lên Cổng dịch vụ công, 66 thủ tục cung cấp mức độ 3 và 4. Đầu năm đến nay, trên địa bàn giải quyết đúng hẹn hơn 16.400 hồ sơ; 92,71% người dân, tổ chức hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.