Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành tiêu hủy 22 con heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và 11 con bò trong tổng số 111 con trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Ngoài ra có 3.280 con vịt mắc cúm AH5N1, H5N6, trong đó đã chết và tiêu hủy 1.838 con. Hiện nay tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định, trong đó tổng đàn gia súc 40.271 con và tổng đàn gia cầm 560 nghìn con.

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành tiêu hủy 22 con heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và 11 con bò trong tổng số 111 con trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Ngoài ra có 3.280 con vịt mắc cúm AH5N1, H5N6, trong đó đã chết và tiêu hủy 1.838 con. Hiện nay tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định, trong đó tổng đàn gia súc 40.271 con và tổng đàn gia cầm 560 nghìn con.