Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Năm 2022, Thăng Bình giảm được 105 hộ nghèo, đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra (75 hộ) và đạt 250% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (42 hộ). Đến nay, toàn huyện còn 1.397 hộ nghèo, chiếm 2,5%, giảm 0,19% so với năm 2021.

(QNO) - Năm 2022, Thăng Bình giảm được 105 hộ nghèo, đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra (75 hộ) và đạt 250% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (42 hộ). Đến nay, toàn huyện còn 1.397 hộ nghèo, chiếm 2,5%, giảm 0,19% so với năm 2021.