Báo Quảng Nam giảm số trang báo ngày và cuối tuần kể từ ngày 1.7

BÁO QUẢNG NAM |

Thực hiện Quyết định 362-QĐ/TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của báo Quảng Nam trong giai đoạn mới, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương điều chỉnh số trang in của báo Quảng Nam theo hướng giảm số trang trên ấn phẩm báo in. Theo đó, đối với ấn phẩm nhật báo giảm từ 12 trang/kỳ xuống còn 8 trang/kỳ và ấn phẩm cuối tuần giảm từ 16 trang/kỳ xuống còn 12 trang/kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy theo Thông báo 790-TB/TU, ngày 19.6.2020; từ ngày mai 1.7.2020, báo Quảng Nam xuất bản ấn phẩm nhật báo 8 trang, cuối tuần 12 trang. Với cơ cấu ấn phẩm mới này, một số chuyên trang, chuyên mục thường xuyên sẽ không còn. Báo Quảng Nam kính báo để bạn đọc biết và theo dõi.  

Trân trọng!