Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Đề nghị cơ quan BHXH tỉnh hướng dẫn hình thức hỗ trợ (tiền mặt, hiện vật...), mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động bằng tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ: Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ TNLĐ-BNN cho người lao động phòng chống dịch Covid-19. Như vậy, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động phòng chống dịch Covid-19 bằng toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN là do người sử dụng lao động xem xét thực hiện.

- Hỏi: Đối tượng nào được hỗ trợ giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Trả lời: Tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định: Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động phòng chống dịch Covid-19.

- Hỏi: Trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN như thế nào?

Trả lời: Trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan BHXH lập và gửi đơn vị thông báo giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH (Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18.8.2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN theo quy định.

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Các doanh nghiệp, đơn vị thành lập mới từ sau ngày 1.7.2021 thì có được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) hay không?