Những điểm mới của Thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

(Đối với các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế)

Để được tính chi phí hợp lý: khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp (DN) chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán DN không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì DN phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trường hợp cơ quan thuế, cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Thông tư khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mãi, hoa hồng môi giới… được áp dụng chung theo mức 15% cho tất cả DN. Ngoài ra, thông tư còn khống chế mức chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không vượt mức 1 triệu đồng/người/tháng. Các chi phí quản lý đối với các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino cũng bị không chế ở mức 4% doanh thu. Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đáp ứng đủ điều kiện là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quả 3 năm (Thông tư 123 là 2 năm). Chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: bổ sung thêm chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bổ sung khoản chi không được trừ, như: chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn. Và khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của DN. Bổ sung các khoản chi được trừ: chi để thực hiện nhiêm vụ giáo dục quốc phòng an ninh… Chi hỗ trợ cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN. Chi tài trợ: bổ sung thêm khoản chi được trừ tài trợ cho nghiên cứu khóa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, thông tư còn bổ sung thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

VĂN DŨNG (tổng hợp)