83 trường hợp nghỉ hưu đang bị vướng sẽ được tinh giản biên chế

DIỄM LỆ |

Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 1055 ngày 16.3.2021 trả lời Văn bản số 1167 ngày 8.3.2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về đề nghị cho chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định 108, 113 và 143 về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, căn cứ quy định của Bộ luật Lao động và theo phân công của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành chính sách nghỉ hưu (trong đó có quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tuổi nghỉ hưu có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 143 ngày 10.12.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113 ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 143). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH để có hướng dẫn chung khi thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho phù hợp. Đến nay, Bộ LĐ-TB&XH đã có Văn bản số 223 hướng dẫn thực hiện.

Văn bản hướng dẫn số 223 của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 143 quy định chính sách về hưu trước tuổi áp dụng đối với các đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động (tùy theo đối tượng tinh giản biên chế là người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường hay là người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên). Ngày 18.11.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135 quy định về tuổi nghỉ hưu, theo đó tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 và khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động đã được quy định chi tiết theo lộ trình tương ứng tuổi nghỉ hưu của từng năm tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 135 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế cần căn cứ vào thời điểm tinh giản biên chế và tuổi nghỉ hưu của năm đó. Như vậy, chính sách về hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế trong năm 2021 (làm việc trong điều kiện lao động bình thường) sẽ áp dụng đối với những trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; tương tự đối với các năm tiếp theo sẽ căn cứ vào tuổi nghỉ hưu của năm tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 135.

Như vậy, theo đại diện Sở Nội vụ, căn cứ nội dung 2 công văn nên trên, người lao động nào có thời điểm tinh giản biên chế chưa phù hợp thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời điểm tinh giản biên chế cho phù hợp, sau đó sẽ có thông báo cụ thể đến cơ quan, đơn vị. Tất cả 83 trường hợp gặp vướng mắc trong khi thực hiện chế độ nghỉ hưu sớm khi tính toán theo cách tính nêu trên đều sẽ được tinh giản biên chế trong đợt 1/2021 (từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.6.2021).