Bắc Trà My có 276 mô hình “Dân vận khéo”

DOÃN HẰNG |

(QNO) - Chiều 22.9, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn duy trì và xây dựng mới với tổng cộng 276 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực. Trong đó có 21 mô hình được công nhận cấp huyện, có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Các mô hình “Dân vận khéo” thành công giúp giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thông qua đó cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, các mô hình vẫn còn nhiều hạn chế như các cấp chính quyền chưa quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân; việc đăng ký các mô hình còn chậm, mang tính hình thức; các mô hình chủ yếu tập trung ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nhưng hạn chế ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” từ thực tiễn, hội nghị cũng đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng mô hình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TAGS