Ngành Bảo hiểm xã hội phát động phong trào thi đua năm 2022

H.L |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành, với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu thực hiện đạt.

Với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022”, phong trào thi đua đề ra các nhóm nhiệm vụ gồm: chủ động, tích cực tham gia với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho phù hợp với thực tiễn; thực hiện các nghị quyết của Trung ương về phát triển đối tượng tham gia các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chi trả các chế độ kịp thời; đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phục vụ nhân dân bằng tinh thần lắng nghe, cầu thị; xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; hợp tác song phương và đa phương, đối ngoại toàn diện; phát động các phong trào thi đua chuyên đề theo đợt.

TAGS