Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

H.L |

Từ ngày 15.5, người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BNTN) sẽ được hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng theo quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN bao gồm NLĐ được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho NLĐ.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/ khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc từ 14 ngày trở xuống tính là nửa tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng. Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định. 

TAGS