Phấn đấu đến năm 2025, hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5147 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, khu vực đồng bằng có hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; hơn 90% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hơn 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hơn 85% xã, phường, thị trấn và 90% thôn, tổ dân phố có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; hơn 70% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; hơn 65% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận; hơn 55% lượt tộc họ được công nhận tộc văn hóa...

Đối với khu vực miền núi, hải đảo, biên giới, phấn đấu hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 88% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hơn 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 80% xã, thị trấn và 90% thôn, khối phố có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; hơn 50% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; hơn 50% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận...

Kế hoạch còn đặt mục tiêu thí điểm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống tinh thần công nhân lao động tại các khu nhà ở tập trung ở khu, cụm công nghiệp. Hằng năm xây dựng và thực hiện ít nhất mỗi vùng (đồng bằng, miền núi thấp, miền núi cao) một mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TAGS