Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ 1.9

H.L |

Theo Thông tư số 06 của Bộ LĐ-TB&XH (có hiệu lực từ ngày 1.9.2021), tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

Mức lương theo công việc hoặc chức danh thì ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động (LĐ) xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật LĐ; đối với người LĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện LĐ, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng LĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng LĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Thông tư 06 cũng quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật LĐ năm 2019; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người LĐ có thân nhân bị chết, người LĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của người LĐ, trợ cấp cho người LĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng LĐ quy định.

TAGS