Quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ngày 27.8, UBND tỉnh có Quyết định 2476 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025.

Phong trào thi đua nhằm tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia công tác phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2020; 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn phổ biến kỹ năng về phòng chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo thiên tai; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Nội dung thi đua gồm thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; các kế hoạch, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh.

Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của đơn vị được giao làm văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc đơn vị được giao làm công tác tham mưu ban chỉ huy các cấp.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”. Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả Quỹ phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai ở các cấp, các ngành với nội dung hình thức phong phú, có tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với quy định, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đánh giá sơ kết, tổng kết phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua sẽ được cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

TAGS